0906-058-701
Đèn cật tre kiểu đĩa bay - Fi50xH25
285.000 đ

Đèn cật tre kiểu đĩa bay - Fi50xH25

Đèn Mây Đan Nan Thưa
230.000 đ 250.000 đ

Đèn Mây Đan Nan Thưa

Đèn Mây Tre Cổ Chai - Fi 37xH50
280.000 đ 300.000 đ

Đèn Mây Tre Cổ Chai - Fi 37xH50

Đèn Mây Tre Cổ Chai - Fi 50xH55
400.000 đ 420.000 đ

Đèn Mây Tre Cổ Chai - Fi 50xH55

Đèn Mây Hoa Văn - Fi 45xH33
320.000 đ 350.000 đ

Đèn Mây Hoa Văn - Fi 45xH33

Đèn Mây Tre Cổ Chai - Fi 40xH50
330.000 đ 350.000 đ

Đèn Mây Tre Cổ Chai - Fi 40xH50

Đèn bí dài 2 lớp
160.000 đ

Đèn bí dài 2 lớp

Đèn Tre Treo Kiểu Chảo
210.000 đ 230.000 đ

Đèn Tre Treo Kiểu Chảo

Đèn Tre Treo Kiểu Bí
175.000 đ 190.000 đ

Đèn Tre Treo Kiểu Bí

Đèn Nơm Tre
160.000 đ

Đèn Nơm Tre